FR

CDI-Marketing Specialist

  Description

  English version below Dutch version


  Bijdragen aan een planeet die volledig draait op schone energie, dat is onze missie en dat is waar “Energy Pooliens”  ons bed voor uitkomen. Het goede nieuws is dat we als mensheid op de goede weg zijn: de energietransitie van fossiel naar schonere alternatieven is in een stroomversnelling terechtgekomen.

  De grootste uitdaging van energieopwekking uit zon en wind is hoe we de elektriciteitsvoorziening beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar kunnen houden. Immers, deze nieuwe technologie is kostbaar en de opwekking van stroom grilliger door de afhankelijk van het weer.

  Energy Pool is sinds 2009 actief in het ontwikkelen van slimme netwerken (smart grids) en het identificeren en ontsluiten van energieflexibiliteit bij energie-intensieve bedrijven om het netwerk te balanceren. Op dit moment zijn wij Europese leider op het gebied van slim energiebeheer van zakelijke klanten.

  Met ons intern ontwikkelde slimme energie management systeem bieden we oplossingen aan voor netwerkstabiliteit, handelen we op de verschillende elektriciteitsmarkten, optimaliseren we de inzet van hernieuwbare energiebronnen, implementeren we betrouwbare micronetwerken, en leveren we oplossingen voor netcongestie,  vaak in combinatie met de nieuwste technologie zoals Batterijen (BESS), laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en waterstof.

  Kerngetallen van huidige situatie Energy Pool wereldwijd

  Projecten wereldwijd: 5.000 projecten, 6.000 MW aan flexibiliteit in beheer
  Aantal landen actief: 18 landen, marktleider in Frankrijk, Japan en Turkije
  Aantal medewerkers:               280
  Omzet in 2023:                          70 MEUR, +40% ten opzichte van 2022
  Verwachte groei 2024 - 2030: > 60% per jaar                            

  Mission

  We zijn op zoek naar een Marketing Specialist om het Energy Pool-team in Nederland te versterken, die verantwoordelijk zal zijn voor het aansturen van alle marketing- en communicatie activiteiten van deze ambitieuze scale-up actief in het leveren van slimme energie management oplossingen aan energie-intensieve zakelijke klanten.

  Het is jouw verantwoordelijkheid om op basis van een overkoepelende marketingstrategie de marketing-mix van de product-markt-combinaties optimaal vorm te geven en een stevig merk te ontwikkelen: een mooie uitdaging gegeven de snel veranderende klantbehoefte binnen het dynamische energielandschap.

  Jouw verantwoordelijkheden

  • Ontwikkelen en bedenken van een marketingstrategie, het overkoepelende plan om de markt zo goed mogelijk te bereiken en te bedienen

  • Klantbehoefte, oplossing, prijs, plaats en promotie op elkaar afstemmen, de zogeheten marketingmix

  • Bouwen van het Energy Pool merk in Nederland, en zorgen voor een sterke merkidentiteit met behulp van alle bedenkbare communicatiekanalen

  • Marketing campagnes opzetten, monitoren en optimaliseren

  • Monitoren van de concurrentie om te weten wat die doet en zich te kunnen onderscheiden

  • Doen van marktonderzoek, in kaart brengen van wensen en behoeften om te weten waar kansen liggen

  • Ontwikkelen van promotiematerialen zoals brochures of nieuwsbrieven

  • Beheren en monitoren van marketingbudgetten

  Wat bied jij?
  HBO werk en denkvermogen met minimaal 5 jaar ervaring als marketing professional van complexe diensten en oplossingen aan zakelijke klanten.


  Benodigde vaardigheden en ervaring

  • Je bent klantgericht met sterke commerciële zintuigen

  • Je weet wat je wil en hebt lef om van gebaande paden af te wijken. Je weet anderen te enthousiasmeren en te overtuigen van je plannen

  • Je bent creatief en weet ideeën om te zetten in concrete acties

  • Je hebt sterke presentatie en communicatievaardigheden. Je hebt het talent om complexe zaken simpel en aantrekkelijk te houden

  • Je hebt een bewezen track-record in het opzetten en coördineren van succesvolle marketingcampagnes

  • Je hebt sterke analytische vaardigheden en weet bepaalde trends vroeg te ontdekken

  • Je hebt kennis en ervaring binnen de energiesector

  • Je bent vloeiend in Nederlands en Engels

  Extra:

  • Je hebt ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van een marketingstrategie

  • Je hebt ervaring met Marketing Automation

  • Je hebt ervaring met content-creatie (Adobe preview)

  • Je hebt ervaring als leidinggevende

  • Je hebt ervaring en kennis met energie flexibiliteit, energie management systemen en diensten aan netwerkbedrijven

  Wat bieden wij?

  • €60.000 - €70.000 per jaar

  • Hybride werkplek

  • Kantoor in Amsterdam (onderdeel van B. Scale up community)

  Profil

  What kind of company will you be working for?

  Contributing to a planet that runs entirely on clean energy, that's our mission and that's what get "Energy Pooliens" out of bed for it. The good news is that we, as humanity, are on the right track: the energy transition from fossil to cleaner alternatives is gaining momentum.

  The biggest challenge of power generation from solar and wind is how to keep electricity available, reliable and affordable. After all, this new technology is costly and power generation more erratic by depending on the weather.

  Energy Pool has been active since 2009 in developing smart grids and identifying and unlocking flexibility in energy-intensive companies to balance the grid. We are currently the European leader in flexibility and operate one of the largest virtual power plants (Virtual Power Plant).

  We are exploring the extent to which energy-intensive business customers are able to temporarily adjust their business processes. With this flexibility, the power grid can be kept balanced and thus reliable in case of emergency. With the internally developed smart energy management system, they offer solutions for network stability, act on the various electricity markets, optimize the deployment of renewable energy sources, implement microgrids, manage congestion on the power grid. Often in combination with the latest technology such as Batteries (BESS), electric vehicle charging infrastructure and hydrogen.

  Key figures of current situation Energy Pool worldwide

  Projects worldwide:                    5,000 projects, 6,000 MW of flexibility under management

  Number of active countries:      18 countries, market leader in France, Japan and Turkey

  Number of employees:               280

  Sales in 2023:                                70 MEUR, +40% compared to 2022

  We are looking for a Marketing Specialist to join the Energy Pool team in the Netherlands, who will be responsible for driving all local marketing and communication activities of this ambitious scale-up active in delivering smart energy management solutions to energy-intensive business customers.

  Your responsibility is to optimally shape the marketing mix of the product-market combinations based on an overall marketing strategy and develop a solid brand: a great challenge given the rapidly changing customer needs within the dynamic energy landscape.

  Your responsibilities

  • Work closely with the HQ Sales and Marketing team to:

  • Develop and execute the marketing strategy, the overarching plan to best reach and serve the Dutch market

  • Build the Energy Pool brand in the Netherlands, and ensure a strong brand identity using all conceivable communication channels

  • Align customer needs, solution, price, location and promotion, the so-called marketing mix

  • Set up, monitor and optimize marketing campaigns

  • Monitor the competition to know what they do and differentiate themselves

  • Conduct market research, map wishes and needs to know where opportunities lie

  • Develop promotional materials such as brochures or newsletters

  • Manage and monitor marketing budgets

  What do you offer?

  Bachelor working and thinking capabilities, with at least 5 years of experience as a marketing professional of complex services and solutions to corporate clients (industry / commercial).

  Required skills and experience

  • You are customer oriented with strong commercial senses

  • You know what you want and have guts to go off the beaten path. You know how to enthuse others and convince them of your plans

  • You are creative and know how to turn ideas into concrete actions

  • You have strong presentation and communication skills. You have the talent to keep complex issues simple and attractive

  • You have a proven track-record in setting up and coordinating successful marketing campaigns

  • You have strong analytical skills and know how to spot trends early

  • You have knowledge and experience within the energy sector

  • Your are fluent in Dutch and English


  Extra:

  • You have experience in developing and implementing a marketing strategy

  • You have experience with Marketing Automation

  • You have experience with content creation (Adobe preview)

  • You have leadership experience

  • You have experience and knowledge with energy flexibility, energy management systems and services to grid companies

  What do we offer?

  • €60.000 - €70.000 per year

  • Hybrid workplace

  • Office in Amsterdam (member of B. Scale Up community)